Clubs

k2      k1k4      k6

k7      n3 n2      n5

heri3      heri2 heri5      heri4

he1      he4 he5      he6 he7      he8